การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องชราในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Concept of Jara in Theravada Buddhist and Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเที่ยง ตปสีโล (สระแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561