การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Participation of the Committee Members in the Management Process of the Village and Urban Community Fund : A Case Study of Tambon Chiang Khreua, Mueang District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
นิตญา ไชยหอม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553