ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด = Satisfaction of Members Towards Participation in Suratthani Savings and Credit Co-Operative Limited's Administration /

ผู้แต่ง
ปิ่นมนัส มณีประพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554