กระบวนการสอบสวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = Investigating Procedures for Child and Juvenile of Inquiry Officer in Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ชโลธร สิทธิปัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551