ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ : มนุษย์กับการเมือง /

ผู้แต่ง
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1