การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในมุมมองของประชาชน = Public View on Dongklang Tambon Administrative Organization Service in Khonsan District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
สีดารัตน์ จวบสมบัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556