การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล = Digital Learning Design /

ผู้แต่ง
ใจทิพย์ ณ สงขลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1