ศึกษาวิเคราะห์ปุรัตถิมทิสในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Critical Study of Parents as the Direction in front in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธนภร วงศกรฉัตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561