การศึกษาบทบาทของพุทธทาสภิกขุตามหลักสุนทรียศาสตร์ = A Study of Buddhadasa Bhikkhu's Role Based on Aesthetics /

ผู้แต่ง
พระครูนิติธรรมโกศล (ภูสอาด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 111.85 น584ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 88 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.