การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาจิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Mental Development in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสวัสดิ์ ญาณวโร (เวียงสงค์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561