การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาจิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Mental Development Based on Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสวัสดิ์ ญาณวโร (เวียงสงค์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส397ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 124 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.