การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู = A Comparative Study of the Human Destiny in Theravada Buddhist Philosophy and Hinduism Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุขศรี สุขกาโม (สาสีลา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561