การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ตามแนวปรัชญาศาสนาพุทธเถรวาทกับปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู = A Comparative Study of the Human Destiny in Theravada Buddhist Philosophy and Hinduism Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุขศรี สุขกาโม (สาสีลา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 ส742ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฎ), 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.