เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว และนิเวศวิทยาการเมือง = Green Political Economy and Political Ecology /

ผู้แต่ง
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1