การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน = A Comparative Study of Moksa in Hinduism and Jain Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเทวา นรินฺโท (ทับชา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561