การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโมกษะในปรัชญาศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกับโมกษะในปรัชญาศาสนาเชน = A Comparative Study of Moksa in Hinduism and Jain Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเทวา นรินฺโท (ทับชา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 ท647ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.