ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = Personnel's Opinions on the Public Administration of Kalasin Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
ชัยศิริ โรจนกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552