ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของการงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Citical Study of the Value of Abstaining from Untimely Taking Food in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีรัศมี บานเย็น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551