ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2559-2568) = Strategy for Buddhism Propagation of the National Office of Buddhism in the Next Decade (2016-2025 A.D.) /

ผู้แต่ง
สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561