สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 = The Administrators' Capacity Effecting to the Academic Administration in Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
สุระศักดิ์ พอกสูงเนิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส854ส 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ณ), 166 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.