ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 = The Relationship Between Instructional Leadership of Principals and Professional Learning Community of Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 19 /

ผู้แต่ง
ชาญชัย นันทะผา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 ช485ค 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฐ), 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.