การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = Residents' Participation in Local Development : A Case Study of Tambon Du Thung, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
นาวิน เสาะแสวง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553