การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = People's Participation in the Administration of Khokngam Sub-District Organization, Dansai District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สายพิน วงศ์บุญเกื้อ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552