ความคิดเห็นของประชาคมที่มีต่อการปฏิบัติงานโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่มศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Community Members' Opinions on Civil Works Performance of Thung Simueang Administration Organization, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
รพีพรรณ มาลำโกน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556