ปัญหาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ = Good Governance Application Problem on the Administrative Management of Tombon Administration Organizations in Donchan District Area, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
นิตติยา บุญใบ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553