ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการได้รับบริการจากชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Elderly's Satisfaction Towards the Services From the Alderly Club of Cha-Am Hospital, Cha-Am District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
อัศวิน ปัจฉิม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558