ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยครอบครัวตามโครงสร้างซีท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน = Guardians' Opinions of Educational Management for the Disabled by Families According to Seat Structure, Special Education Center, Lamphun Province /

ผู้แต่ง
อัมรินทร์ พันธ์วิไล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.9 อ568ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ฑ, 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.