Data Structure โครงสร้างข้อมูล ฉบับอ่านเข้าใจง่าย /

ผู้แต่ง
ศรันญา มณีโรจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1