ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Public Opinion Towards the Constitution 2007 : A Case Study of the Community of Maesariang Sub-District Municipality, Maesariang District, Maehongsorn Province /

ผู้แต่ง
นันทวดี มณีธร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555