ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = The Relationship Between Religiosity and Happiness among Thai Buddhists /

ผู้แต่ง
ประทิน รอดวิมุต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1