การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning Management Based on the Four Noble Truths by Using Work Project for the Pupils of Prathomsuka 6, Nongpakrang Kindergarten School, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วันศิริ ก่อเกียรติอาภา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561