พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522