การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกด้วยบทบาทสตรี = Pro-Active Propagation of Buddhism by Women's Role /

ผู้แต่ง
ภัคศรัณย์ โพธิ์เย็นญาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560