การเจริญอานาปานสติสำหรับผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค = Anapanasati Practice for the Olders in Social Welfare Development Center for Older Persons, Ban Bangkhae /

ผู้แต่ง
วิภาดา สนเพ็ชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562