บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม = Integation of Small and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
ศศิธร วัชรสินธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.022 ศ291บ 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ฏ, 236 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.