บูรณาการการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยหลักพุทธธรรม = Integation of Small and Medium Enterprises Management with Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
ศศิธร วัชรสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560