การบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น = A Guidance Administration of Administrators Under Primary Education Service in Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
เวียงภูคำ แก่นมณีวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560