แนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Guidelines for Development of Teachers' Information Techology Competency of the Wat Mae Keat Noi School, Sansai District, Chiang Mai Province Under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
ศิษฏ์ชนา ดวงบาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560