การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด = The School Administration Based on the Seven Principles of Apatihaniyadhamma by the Charity Schools of the Buddhist Temples in Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สมบัติ เจนสระคู
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส254ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ฐ, 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.