การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Learning Resource Management of Ban Rim Tai School, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559