บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก /

ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ ปะวันนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1