ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Relation Between Citta and Arammana in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุเมธ สุเมโธ (มีเนตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559