ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Relation Between Citta and Arammana in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุเมธ สุเมโธ (มีเนตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส843ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
ฏ, 91 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.