ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา = An Analytical Study of Sangha's Education Management in the Kingdom of Cambodia /

ผู้แต่ง
พระสาลอน กลฺยาณการี (โลน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559