การนำหลักพุทธปรัชญาเรื่อง อริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 = The Buddhist Philosophy Application of Four Noble Truths in Course Syllaabus of Social Studies Teachers in Srisaket Primary Educational Service Area Office 3 /

ผู้แต่ง
สุภาพร วงศ์ชาลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558