การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศีลข้อที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Quality of Life Development Through the Fifth Precept in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
จิรพลธ์ คำคล่อง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560