การศึกษาเชิงวิเคราะห์อานิสงส์ของศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Profit (Anisamsa) of Precepts in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
Phra Thu (Kavivaro) Thach
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560