การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีในพุทธปรัชญาเถรวาทของคนไทย = An Analytical Study of Thai People Behacing Themselves According to Katannukatavedi Priniciple in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย สุโภภาโส (อนุมาตย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560