วิเคราะห์อุปลักษณ์เกี่ยวกับเบญจขันธ์ในพระสุตตันตปิฎก = The Analysis of Metaphors on Five Groups of Personality (Panca Khandha) in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถญาโณ (ผิวเหลือง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1