การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมนักปกครองที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาภารตะ = An Analytical Study of the Ruler's Virtues in Mahabharata Literature /

ผู้แต่ง
พระรัตภูมิ ฐานิโย (ผ่องแสง)
Corporate Author
Takasawa, Naomi
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562