การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย = An Analytical Study of Development of Thai Political Parties According to Demecracy /

ผู้แต่ง
ตวงศักดา กะตะศิลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562