กระบวนการพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = The Process of Development of Wat Saengkaewphothiyan, Chediluang Sub-District, Mae Sruai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ศักดา วิวัฒน์ขจรศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561