กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The Management Strategy of the English Program for Schools Under the Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
ศรินทิพย์ กาญจนธนชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562