การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย /

ผู้แต่ง
เบญจา ยอดดำเนิน - แอ๊ตติกจ์
Corporate Author
กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้่งที่ 1